Usługę zarządzania nieruchomościami prowadzimy kompleksowo, w wielu obszarach na które składają się czynności zarządcze, księgowe, konserwacyjne.
Zapraszamy do zapoznania się z pełnym pakietem usług.

ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIĄ - ZAKRES USŁUG


• protokolarne przejęcie nieruchomości;
• załatwianie wszelkich formalności związanych z rejestracją Wspólnoty w systemie REGON i nadaniem numeru NIP;
• utworzenie rachunku bankowego Wspólnoty Mieszkaniowej;
• prowadzenie księgowości Wspólnoty Mieszkaniowej;
• weryfikowanie stanu prawnego i faktycznego nieruchomości;
• prowadzenie wykazu lokali;
• prowadzenie i aktualizowanie spisu właścicieli i ich udziałów;
• realizacja uchwał Wspólnoty dotyczących itp. regulacji stanów prawnych, sposobów wykorzystywania nieruchomości wspólnej wynajmowanie, zgodnie z uchwałami Wspólnoty, pomieszczeń w nieruchomości wspólnej, o ile na ten cel były przeznaczone, itp.;
• windykacja należności od dłużników;
• zapewnianie wszechstronnej informacji o działaniach zarządcy;
• pozyskiwanie pożytków dla nieruchomości, o ile zostanie wyrażona taka wola właścicieli w stosownej uchwale Wspólnoty;
• przygotowanie i obsługa zebrań Wspólnoty Mieszkaniowej.


TECHNICZNE UTRZYMANIE NIERUCHOMOŚCI - ZAKRES CZYNNOŚCI


• prowadzenie książki obiektu budowlanego oraz dokumentacji technicznej nieruchomości zgodnie z przepisami prawa budowlanego;
• zlecanie kontroli technicznych i okresowych przeglądów nieruchomości i urządzeń stanowiących ich wyposażenie techniczne zgodnie z wymaganiami prawa budowlanego;
• nadzór nad zapewnieniem dla nieruchomości dostaw energii elektrycznej, energii cieplnej, wody, gazu, odprowadzania ścieków i wywozu nieczystości oraz weryfikacja zawartych wcześniej umów z dostawcami ww. mediów pod względem zgodności z prawem i ewentualne zawarcie nowych umów,
• kontrola nad utrzymaniem w należytym stanie porządku i czystości pomieszczeń i urządzeń budynku oraz terenów służących do wspólnego użytku właścicieli lokali a także chodników przed nieruchomością oraz innych terenów, jeżeli obowiązek taki wynika z zawartych umów bądź innych postanowień;
• nadzór nad pracą firm odpowiedzialnych za konserwacje instalacji technicznych w budynku,
• kontrola nad usuwaniem awarii,
• przygotowywanie procedury przetargowej na wykonanie robót remontowych w nieruchomości Wspólnoty;
• bieżąca kontrola nieruchomości związana z gwarancją budynku,
• zbieranie ofert i negocjowanie warunków dotyczących umów o dostawy, roboty bądź usługi związane z utrzymaniem nieruchomości oraz doradztwo www


OBSŁUGA PRAWNA- ZAKRES CZYNNOŚCI


• opracowywanie i opiniowanie zawieranych umów;
• przygotowywanie wzorów uchwał i innych aktów prawnych Wspólnoty;
• reprezentacja Wspólnoty w stosunkach pomiędzy właścicielami;
• reprezentowanie Wspólnoty przed organami administracji publicznej na podstawie udzielonego pełnomocnictwa;
• zlecanie na podstawie uchwały i na koszt Wspólnoty windykacji opłat należnych od właścicieli lokali w postępowaniu sądowym i komorniczym

OBSŁUGA KSIĘGOWA - ZAKRES CZYNNOŚCI


• otwarcie rachunków bankowych dla Wspólnoty Mieszkaniowej (podstawowego i odrębnego dla funduszu remontowego) i w jej imieniu (zgodnie z udzielonym pełnomocnictwem) dokonywanie rozliczeń poprzez te rachunki;
• prowadzenie odpowiedniej ewidencji księgowej w oparciu o obowiązujące przepisy oraz sporządzanie i składanie obowiązujących deklaracji;
• przygotowanie projektów planu gospodarczego, w tym planu przychodów i wydatków z funduszu remontowego Wspólnoty Mieszkaniowej;
• przygotowywanie naliczeń na podstawie uchwał Wspólnoty;
• sporządzanie i udostępnianie właścicielom rocznego sprawozdania finansowego;
• rozliczanie wpłaconych przez właścicieli zaliczek na pokrycie kosztów zarządu nieruchomością wspólną, kosztów zużytych mediów oraz wpłat na fundusz remontowy;
• prowadzenie analizy terminowości wszystkich należnych opłat;
• analizowanie i nadzór nad windykacją należności z tytułu pożytków i innych przychodów z nieruchomości;
• wydawanie poświadczeń bądź zaświadczeń właścicielom lokali dotyczących dodatków mieszkaniowych lub pomocy społecznej;
• prowadzenie obsługi związanej z bankiem i pocztą
.


Oferujemy współpracę z Zarządem Wspólnoty i proponujemy obowiązki zarządcy w zakresie:


• stałego kontaktu z właścicielami lokali;
• dyspozycyjności administratora;
• przygotowania i obsługi zebrań Wspólnoty Mieszkaniowej w celu przedstawienia:
• wyników finansowych za rok ubiegły,
• wstępnego projektu rocznego planu gospodarczego i remontowego Wspólnoty
• monitorowania wydatków Wspólnoty
• okresowych spotkań z Zarządem dotyczących spraw bieżących z możliwością składania Zarządowi Wspólnoty w określonych terminach sprawozdań z wykonywanych czynności;
• wykonywania czynności i obowiązków przekraczających zwykły zarząd nieruchomością i innych usług, które będą konieczne do wykonania zlecenia Zarządu i wykonania planów Wspólnoty w oparciu o pisemne uzgodnienia i pełnomocnictwa Zarządu Wspólnoty;

Ponadto pomagamy zarządzać najmem.
Decydując się na współpracę Z NAMI, oddajesz nam swoje mieszkanie pod zarządzanie.
Zdejmujemy z Ciebie wszystkie problemy związane z całym procesem wynajęcia mieszkania od jego urządzenia, poprzez znalezienie najemcy do zadbania o wpływ pieniędzy z najmu.